Visie – wij gaan voor: 

Een toekomst waarin mensen in veiligheid en vrede kunnen leven, waarin zij de ruimte hebben en elkaar de ruimte geven om vrij te kunnen denken, en waarin wederzijds begrip voorop staat. 

Vastzittende denkpatronen kunnen leiden tot eenzijdige beeldvorming waarmee onbegrip en verslechtering van relaties – zelfs polarisatie - tussen (groepen) mensen kan ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de vluchteling die wordt gezien als “de ander”, die je vreemd is. Pas als je iemand leert kennen en het gesprek aangaat kunnen (eventuele) bestaande stereotyperingen worden doorbroken. 

Met Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought willen wij een bijdrage leveren aan het creëren van een wereld waarin mensen de ruimte en mogelijkheid hebben om in vrijheid van gedachten te wisselen en om stil te kunnen staan bij elkaars (wereld- en/of levensbeschouwelijk) verhaal. Zo kunnen mensen zich bewust worden van beperkende vooronderstellingen en daarbij ook samen en in alternatieven leren denken. Wij streven naar een wereld waarin het enorme potentieel voor dergelijke uitwisseling en samenwerking beter wordt benut. 

Missie – wij staan voor: 

Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought staat voor vrijheid van denken, voor het benutten en vergroten van innerlijke (denk)ruimte en stimulering van dialoog ter bevordering van wederzijds begrip, daarmee van vrede en veiligheid en dus een menswaardig bestaan. 

Dit wil de stichting realiseren door het faciliteren van, onder andere: 

a. Andere en nieuwe manieren waarop (groepen) mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit met als doel dat (groepen) mensen meer oog hebben voor wat hen (over en weer) drijft en beweegt in het leven en zij zich meer betrokken voelen bij elkaar. 

b. Voorlichting, onderwijs en bijeenkomsten gericht op levens- en wereldbeschouwelijke (informatie)uitwisseling en ontmoetingen. Dergelijke activiteiten hebben als doel kennis en vaardigheden te vergroten om zich bewust te worden van en te kunnen reflecteren op eigen aannames en (eventuele) stereotyperingen. 

c. Bijdragen die de (liberale/vrijzinnige) levensbeschouwing/theologie kan leveren aan het verkleinen van (levensbeschouwelijke/theologische) ‘geestelijke onvruchtbaarheid’. Zoals bijvoorbeeld het financieren van scholing, een onderzoeksproject, een docentschap/leerstoel of een boekpublicatie. 

Daarnaast wil de stichting zich richten op al hetgeen met het bovengenoemde rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, als het maar in het algemeen belang is. 

Doelgroep

De stichting wil zich bij haar ondersteuning vooral richten op de volgende doelgroepen 

  • Kinderen en jongeren 
  • Jongvolwassenen 
  • Studenten 
  • Vluchtelingen 
  • Mensen in algemene zin die betrokken zijn bij (crisis)situaties waarin de vrijheid van denken wordt ingeperkt, zoals bijvoorbeeld bij: 
    • kinderen/jongeren die worden grootgebracht in gezinnen waarin racisme, antisemitisme of homofobie heerst; 
    • (groepen) mensen waar zodanige stereotyperingen van mensen met een andere achtergrond leven dat dit wederzijds begrip beperkt en onverdraagzaamheid vergroot (zoals beeldvorming rond specifieke bevolkingsgroepen, vluchtelingen e.d.). 
© 2021 - 2024 - Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought
Webdesign: OK-Design