Vrede en veiligheid zijn basisvoorwaarden voor ieder mens om zich te kunnen ontwikkelen en om een menswaardig bestaan te leven. Wij zien dat gebrek aan wederzijds begrip een bedreiging vormt voor vrede en veiligheid op micro-, meso-, en macroniveau. Door eenzijdige beeldvorming verslechteren relaties tussen (groepen) mensen. De vrije en verdiepende ontwikkeling en uitwisseling van levens- en wereldbeschouwelijke gedachten vergroot wederzijds begrip tussen mensen en draagt daarmee bij aan vrede en veiligheid. 

Wat is ‘Freedom of Thought?’ 

De ‘freedom of thought’ (vrijheid van denken / vrijheid van gedachte) is een grondrecht dat is opgenomen in diverse internationaal juridische teksten ter bescherming van de rechten van de mens, als eerste in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens uit 1948. 

Het is te zien als de vrijheid van het individu om eigen gedachten te ontwikkelen op een wijze die niet gebonden is aan de gedachten van anderen. Deze vrijheid raakt aan andere mensenrechten zoals de vrijheid van geweten en de vrijheid van meningsuiting. Maar vrijheid van denken wordt in internationale verdragen en andere - ook in Nederland - bindende teksten telkens apart genoemd, veelal in combinatie met de vrijheid van godsdienst. In de Nederlandse Grondwet is de vrijheid van denken niet expliciet opgenomen, de vrijheid van godsdienst daarentegen wel. 

Het effect van ‘Freedom of Thought’ 

Vrijheid van denken heeft de potentie om tot een andere manier van denken te komen en daarmee wederzijds begrip te creëren dan wel te vergroten en verandering in gang te zetten. Waar er sprake is van stereotyperingen, eenzijdige denkpatronen en (al dan niet bewust) vooringenomen aannames kunnen deze worden blootgelegd en daardoor worden geadresseerd. Met onze stichting willen wij mogelijkheden hiertoe faciliteren. 

Wat is het doel van Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought? 

De Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought heeft als doel om stereotyperingen te doorbreken en wederzijds begrip te creëren dan wel te vergroten en polarisatie te verminderen. Dit willen wij bereiken door de uitwisseling van levens- en wereldbeschouwelijke gedachten te stimuleren. Wij willen financiële steun verlenen aan organisaties en initiatieven die dit mogelijk maken. 

© 2021 - 2024 - Stichting Francisca Foundation for Freedom of Thought
Webdesign: OK-Design